Ny lag ersätter PUL under 2018

Använder ni kundregister på företaget? Kan kund registrera konto på er webbsida?

Den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning att träda i kraft. Den nya dataskyddsförordningen, som utgör en EU-rättslig lagstiftning, kommer att gälla som lag i Sverige och den kommer att ersätta den nuvarande svenska personuppgiftslagen.

Cyber-security

Personuppgiftslagen. Så otroligt viktig som den är lika tråkig att ta hand om och behandlas.

– Vaddå? Vi ska ju bara registrera kund för att kunna fakturera!.

 

Inledning
Denna vägledning tar upp 13 frågor som ni som behandlar personuppgifter bör ta ställning till redan nu för att förbereda er inför införandet av den nya dataskyddsförordningen som ska börja tillämpas i mitten av 2018.

Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen. Den kommer dock behöva kompletteras med vissa nationella regler. Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå hur den svenska lagstiftningen på området bäst anpassas till förordningen. Syftet är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU vilket underlättar för företag att verka på hela unionens inre marknad.

Många av dataskyddsförordningens begrepp och principer går att återfinna i personuppgiftslagens bestämmelser. Om ni redan idag har väl genomarbetade åtgärder och rutiner för att säkerställa att personuppgiftslagen följs, kommer ni att ha en bra grund att utgå från. Det är dock viktigt att poängtera att dataskyddsförordningen även innehåller stora förändringar och vissa helt nya bestämmelser. Den personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och de registrerades rättigheter förstärks. De nya kraven kan komma att medföra stora förändringar i er verksamhet. För att ni ska hinna anpassa verksamheten på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt, är det är därför viktigt att ni redan nu börjar fundera över vilka konsekvenser förordningen kommer att få för er.

 

Ge dig själv en utbildning i nya personuppgiftslagen.

Läs mer här >>>